Ostatné služby

Do nášho portfólia činností patria aj iné služby ekonomického a poradného charakteru, a to osobitne pre občanov, SZČO i právnické osoby.

 

Pre fyzické osoby – podnikateľov (SZČO):

 • konzultácie súvisiace so začatím podnikania
 • poradenstvo v súvislosti s pozastavením alebo zrušením živnosti
 • daňová a odvodová optimalizácia
 • výpočet poistného na zdravotné a sociálne poistenie (odvody)
 • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • administratíva s úradmi (zdravotná poisťovňa, sociálna poisťovňa, daňový úrad)
 • poradenstvo pri vymáhaní pohľadávok

 

Pre občanov:

 • vypracovanie daňového priznania
 • plnenie oznamovacích povinnosti v súvislosti s prenájmom nehnuteľností alebo inými príjmami alebo činnosťami

 

Pre právnické osoby:

 • zakladanie spoločností s ručením obmedzeným (s. r. o.)
 • prevod obchodného podielu
 • návrh na zápis zmien do Obchodného registra
 • poradenstvo pri konaní Valného zhromaždenia
 • zápisnica z Valného zhromaždenia
 • plnenie povinností a vypracovanie dokumentov v súvislosti s účtovnou závierkou a rozdelením zisku alebo úhrady straty spoločnosti
 • poradenstvo pri vymáhaní pohľadávok

 

Ostatné:

 • poradenstvo pri rozhodovaní o vhodnej právnej forme podnikania či kombinácie týchto foriem rekonštrukcia účtovníctva
 • interné posúdenie formálnej a údajovej správnosti a úplnosti účtovníctva
 • poradenstvo pri dobrovoľnom vstupe do reštrukturalizácie, programovanie ozdravných mechanizmov
 • príprava dokladovej a argumentačnej bázy pre kontroly rôzneho typu