Personálna a mzdová agenda

Naše profesionálne služby zahŕňajú aj vašich zamestnancov. Sme odborníci na mzdovú agendu, ktorá slúži na výpočet miezd zamestnancov, prípravu príkazov na úhradu, ale aj ako podkladový materiál pre dane a odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Zameriavame sa i na úkony v oblasti personalistiky, a to kompletné pokrytie personálnej agendy, zahrňujúcej o. i. aj náležitosti týkajúce sa vzniku a ukončenia pracovného pomeru, plnenie oznamovacej povinnosti do sociálnej a zdravotnej poisťovne, školenia a hmotná zodpovednosť zamestnancov, porušenie pracovnej disciplíny a pod. Samozrejmosťou je diskrétne spracovanie osobných údajov.

 

Personálna agenda:

 • tvorba, vedenie a udržiavanie personálnej evidencie
 • príprava pracovných zmlúv, dohôd v rámci mimopracovného pomeru, zmluvných podkladov pre vzťahy majúce povahu príjmov zo závislej či obdobnej činnosti, ako aj ich zmien
 • zabezpečenie oznamovacích povinností
 • časové a údajové zabezpečenie príslušných registrov zamestnávateľa i zamestnanca
 • príprava agend súvisiacich s ukončením pracovného pomeru

 

Mzdová agenda:

 • vypracovanie a správa podkladov miezd
 • výpočet miezd podľa jednotlivých udalostí na mzdy vplývajúcimi či mzdy determinujúcimi (základy pre zdravotné a sociálne odvody, výpočet a uplatnenie nezdaniteľných základov, výpočet a uplatnenie daňového bonusu, výpočet a uplatnenie zamestnaneckej prémie, výpočet dovolenky, zrážky zo mzdy dobrovoľné či povinné a ďalšie súvislosti)
 • vypracovanie a vedenie mesačného, štvrťročného a ročného výkazníctva
 • postupovanie výstupov mzdového výkazníctva príslušným úradom
 • vypracovanie mzdových listov
 • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

 

Ostatné:

 • optimalizácia nákladovosti personálneho zabezpečenia
 • štatistické výkazníctvo
 • výstupy na základe požiadaviek klienta
 • upozornenia na zmeny pracovno-právnej legislatívy vrátane predpisov daňových a odvodových