Účtovníctvo

Zabudnite na starosti s nevyhnutnou evidenciou a s prehľadom pohybu finančných prostriedkov, ktoré sa týkajú vášho podnikania. Naši odborníci majú účtovníctvo doslova v malíčku. Získajte kompletný prehľad o firemnom rozpočte aj o stave vašich ziskov a strát. Špecializujeme sa na:

 • jednoduché účtovníctvo: vhodné pre  fyzické osoby – podnikateľov (SZČO), občianske združenia, cirkvi a drobných podnikateľov podľa osobitných predpisov, ktoré sa môžu, ale nemusia, rozhodnúť pre účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva. Teda smú účtovať aj v sústave podvojného účtovníctva. Výber je na nich. 
 • podvojné účtovníctvo: zo zákona je povinné pre podnikateľské subjekty zapísané do Obchodného registra SR (akciové spoločnosti, družstvá, spoločnosti s ručením obmedzeným a i.)

 

Škálu služieb v tejto oblasti predstavujú najmä:

Hlavná agenda:

 • vedenie peňažného denníka (JÚ)
 • vedenie účtovného denníka a hlavnej knihy (PÚ)
 • klasifikácia príjmov a výdajov ovplyvňujúcich základ dane (JÚ)
 • klasifikácia výnosov a nákladov z hľadiska daňovej uplatniteľnosti (PÚ)
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • vedenie kníh peňažných prostriedkov
 • vedenie evidencie majetku podľa druhu, zaradenia či účelu
 • vedenie príslušných pomocných kníh
 • spracovanie účtovnej závierky
 • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov FO či PO s príslušnými prílohami

 

DPH agenda:

 • kvalifikovanie oprávnenosti a výpočet miery uplatnenia DPH
 • spracovanie daňových dokladov vrátane zaradenia/priradenia na základe ich klasifikovanosti
 • vedenie príslušných DPH evidencií
 • vypracovanie priebežných daňových priznaní
 • vypracovanie a postupovanie súhrnných výkazov
 • posúdenie aktuálnosti a finančnej efektívnosti aktivácie/deaktivácie statusu platiteľa DPH

 

Ostatné:

 • daňová optimalizácia
 • priebežné ekonomické, účtovné a daňové výstupy
 • prehľady podľa požiadaviek klienta
 • sledovanie povinnosti na registráciu na DPH (pri podnikateľských subjektoch, resp. kombinovaných subjektoch)
 • časové a údajové zabezpečenie daňových registrov
 • prechod z režimu jednoduchého účtovníctva do režimu podvojného účtovníctva a opačne
 • priebežné informovanie o príslušných legislatívnych zmenách
 • štatistické vykazovanie